สื่อสร้างสรรค์ เสริมพัฒนาการเด็กก่อนเรียน

เสียงตะโกนโหวกเหวกของกองเชียร์ตัวน้อย กับอาการลุ้นให้เพื่อนยิงปืนก้านกล้วยจนตัวโก่ง เรียกความเอ็นดูจากครูภูมิปัญญา และผู้ปกครองบางส่วน ที่มาร่วมสอนเด็กๆ ตามฐาน“กิจกรรมอุ้ยสอนหลาน” ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้อย่างกว้างขวาง

พัฒน์นรี เป็งมา หรือครูรี จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบวกค้าง และผู้รับผิดชอบโครงการ “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบวกค้าง“ เล่าว่า กิจกรรมอุ้ยสอนหลาน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ที่ได้รับความร่วมมือจากพ่อครู แม่ครู ที่อยู่ในท้องถิ่นเป็นอย่างดี และเด็กๆ ก็ให้ความสนใจมากทั้ง 7 ฐานกิจกรรม ประกอบด้วย ฐานขนมครก ฐานทำสวยดอกไม้ ฐานม้าก้านกล้วยและปืนก้านกล้วย ฐานเดินกะลา ฐานดอกไม้กระดาษ ฐานตัดตุงปีใหม่ และฐานกระทงใบตอง เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านสื่อกิจกรรม ที่สร้างความสนุกสนาน ได้เรียนไปพร้อมๆ กับการเล่น และยังกระชับความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา ทางเทศบาลได้ก่อสร้างและย้ายสถานที่ตั้งของศูนย์และโรงเรียนอนุบาลมาอยู่ในที่แห่งใหม่ ทำให้ช่วงแรกมีแต่สนามหญ้า ขาดสนามเด็กเล่น และสื่อต่างๆ ที่จะเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก เมื่อทราบจากเพื่อนครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสะ ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง ว่าทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม อย่างสมวัยและครบวงจร จึงได้หารือกับเพื่อนครูในศูนย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา และผู้บริหารเทศบาล เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อเริ่มดำเนินโครงการ ครูกับผู้ปกครองและทางเทศบาล ได้ช่วยกันปรับสนามหญ้าเป็นสนามเด็กเล่น ให้เด็กได้ออกกำลังกายกลางแจ้ง มีมุมน้ำ มุมทราย ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงภายในอาคาร ให้มีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็ก โดยครูกับเด็กๆ ช่วยกันทำจากวัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นบ้าน เช่น กระบอกฟังเสียงน้ำไหล มีมุมเล่านิทาน มุมศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดึงผู้ใหญ่ในชุมชน ผู้ปกครองเข้ามาร่วมทำกิจกรรมอุ้ยสอนหลาน แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ตามความถนัดของอุ้ยแต่ละคน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth