วัดกระโจมทอง

ไม่เพียงเป็นวัดที่ชาวบ้านในชุมชนต่างศรัทธาและผูกพันหาก “วัดกระโจมทอง” ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ย้อนไปตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพ.ศ.1910 ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองและเป็นวัดร่วมสมัยกับวัดปรางค์หลวงในอำเภอบางใหญ่กล่าวกันว่าเดิมบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งกระโจมที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองภายในวัด

จึงมีความสอดคล้องที่น่าสนใจอยู่ที่พระวิหารของหลวงพ่ออู่ทองลักษณะคล้ายพระอุโบสถขนาดเล็กสำหรับพระสงฆ์ประมาณ 21 รูปฝาผนังหนาประมาณ 80 เซนติเมตรภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอู่ทองยุคต้นจำนวน 3 องค์โดยมีพระพุทธรูปองค์กลางที่มีขนาดใหญ่เรียกว่า “หลวงพ่ออู่ทอง” ปัจจุบันสภาพวิหารชำรุดมากคงเหลือเพียงผนังด้านข้างและด้านหลังรวมถึงเศียรพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ก็ถูกขโมยตัดไปทั้งหมดหากต้องการใครความสงบในจิตใจก็มีสถานที่ให้ฝึกอบรมภาวนากับท่านวิโมกข์เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถมาบำเพ็ญเพียรรักษาศีลและทำจิตใจให้ผ่องใส. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand