“มุมมองฉันมุมมองเธอ”…กับวิถีบ้านเรา

“มุมมองฉันมุมมองเธอ”…กับวิถีบ้านเรา ในเวทีเยาวชนนักสื่อสาร (Gen C Reporter) สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้จัดกิจกรรม “นำเสนอผลงานคลิปวิดีโอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้” เป็นการนำเสนอผลงานผลิตสื่อของเยาวชนนักสื่อสารสาธารณะ ของน้องๆ จำนวน 15 เรื่อง ในประเด็นต่างๆ จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์แหล่งข่าวในเกาะยอ

โดยมีคำแนะนำจากกรรมการ พี่ๆ ทีมวิทยากรและเพื่อนๆ ในมุมมองต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ ต้องการสื่ออะไรแก่คนดู มุมกล้องการถ่ายทำ การเดินเรื่อง เสียงพากย์ ความเด่นของคลิปวิดีโอ อารมณ์ในการถ่ายทอดแก่คนดู เป็นต้น ทำให้น้องๆ เยาวชนได้เรียนรู้การคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลในการสร้างเจตคติของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการใช้ช่องทางเทคโนโลยีในการผลิตสื่อ สู่การสร้างมาตรฐานความเป็นสื่อที่ดีแก่คนรุ่นใหม่ อันนำไปสู่การทำงานในโครงการของตัวเอง และนี่เป็นการเตรียม “เยาวชนให้เชื่อมต่องานกับผู้ใหญ่ในการดูแลบ้านเกิด” และรู้จักชุมชนในมุมองต่างๆ มากขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth